รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
โครงการขยายโอกาสนักศึกษาเรียนดีจากชนบท ประจำปีการศึกษา 2547
รหัสคณะ 0101 : คณะนิติศาสตร์
ลำดับที่ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ - สกุล ทุน
1 44 อาศิณา จิตรพรหมมา ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 53 มุธิตา สระเกตุ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
3 451 เบญจมาศ ขอดแก้ว ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
4 550 สุดารัตน์ บริสุทธิ์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
5 563 นิศาชล บุญหลาย ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
6 708 ละมัย อินทร์งาม ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
7 740 เสริมชัย สุมทุม ทุนเต็ม
8 742 พรเทพ สุขทรัพย์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
9 795 สุธาศิณี พ่วงเฟื่อง ทุนเต็ม
10 830 สรินทร์พร เล็กประเสริฐ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
11 887 สุพัตรา แก้วมา ทุนเต็ม
12 895 แพรวภรณ์ พัฒโชติ ทุนเต็ม
13 940 ปิยะวรรณ ประประโคน ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
14 975 สุขุมาภรณ์ ยอดวีระพงศ์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
15 977 ธนาไล ชูทรัพย์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
16 1209 ศักดิ์สิทธิ์ สุนันตา ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
17 1228 วรารัตน์ สุยะเพี้ยง ทุนเต็ม
18 1245 วิเชียร เพ่งพิศ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
19 1310 ปิยะพงษ์ มั่งมี ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
20 1330 จักรพงศ์ ผางสง่า ทุนเต็ม
21 1370 กิ่งกาญจนา แสงตันชัย ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
22 1519 พิทักษ์ ชนะการ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
23 1531 สุมลฑา ทันใจ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
24 1573 เกรียงไกร พิณอักษร ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
25 1616 วรารัตน์ ปิริยะ ทุนเต็ม
26 1636 สุพัตรา จำปาแก้ว ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
27 1661 สมพงษ์ นันตาสืบ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
28 1710 พงษ์ศักดิ์ ตอกอ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
29 2007 อารีรัตน์ นาคำ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
30 2086 อมรรัตน์ เกษมอนันต์ปิยะ ทุนเต็ม
31 2318 นงนุช สุขสมกลิ่น ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
รหัสคณะ 0201 : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาบัญชี
1 45 พัชรีย์ สุกน่วม ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 515 ประภัสสร เลิศวิลัย ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
3 647 วลัยรัตน์ เพิ่มพูน ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
4 737 นันทิดา ธงชัย ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
5 741 จีรพล ร่มเย็น ทุนเต็ม
6 770 นันทนา เสกเหมาะ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
7 880 ประภัสสร มากคุณ ทุนเต็ม
8 985 ธีรนุช นูนประโคน ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
9 1732 เยาวลักษณ์ สมประเสริฐ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
10 1733 จุรีภรณ์ บัวบาน ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
11 2211 วราภรณ์ มีสมบัติ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
12 2313 เสาวลักษณ์ สันติตรานนท์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
รหัสคณะ 0202 : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี : ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1 545 ภณิดา คำเทวา ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 551 จารุวรรณ สมศักดิ์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
3 743 สิริลักษณ์ เป็งคำ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
4 747 วรพินทร์ ทฤาษี ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
5 757 เสกสรรค์ ตรีเจริญ ทุนเต็ม
6 965 กิตติยา มาอุ่น ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
7 966 สุพรรณี สั่งสอน ทุนเต็ม
8 1042 สุภาพร เคนวงษ์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
9 1304 นุชนาฎ วงค์ทะปา ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
10 1339 ชื่นสุมน ลาภชิตาภรณ์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
11 1588 ระพีพรรณ ขันตาเครือ ทุนบางส่วน
12 1685 ปิยะนุช เชื้อวังคำ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
13 1809 มะลิวัลย์ วงศ์อนุตรโรจน์ ทุนเต็ม
14 1836 จุไรรัตน์ แสนกล้า ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
15 2089 ดวงดาว พรหมเดช ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
16 2140 ธัญลักษณ์ แสนยากร ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
17 2364 พงษ์ศักดิ์ เถื่อนคนรัก ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
รหัสคณะ 0301 : คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง
1 662 สุปราณี การกระสัง ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 697 วรรณา ปาแก้ว ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
3 1258 สิรินาถ อุยสกุล ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
รหัสคณ 0302 : คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ
1 326 กรรณิการ์ ไชยไทย ทุนเต็ม
2 1305 ทัศน์วรรณ ปัญญาอินทร์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
3 1911 กิตติยา ใจใหญ่ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
4 2168 จุลัยวรรณ ด้วงโคตะ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
รหัสคณ 0303 : คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ
1 81 อภิวรรณ บัวบาล ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 601 กนกวรรณ หลินเจริญ ทุนเต็ม
3 650 สุภาพ หอมเนียม ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
4 800 นลพรรณ ศุภรัตนลีลา ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
5 1385 วิภาพร สีสมทา ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
6 2006 ชัยพร อ่อนหวาน ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
7 2215 กนกอร เกิดกำบท ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
รหัสคณะ 0401 : คณะเศรษฐศาสตร์
1 84 วันเพ็ญ โพธิ์แก้ว ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 162 ศิริขวัญ สุวรรณประทีป ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
3 163 สุรีย์วัลย์ ไทยมณี ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
4 287 ปิยะริดา กิตติวรกาล ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
5 444 อรทัย ทิฆะวงค์ ทุนเต็ม
6 624 ขวัญกมล มงคลแก้ว ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
7 632 ปัทมาพร บัวแดง ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
8 657 รำไพ ใบเงิน ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
9 659 นริศรา จันทร์อินทร์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
10 660 อัญชิสา อยู่ยืนยง ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
11 756 ศิวพร สุขหลอ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
12 814 วิภาวดี เอี่ยมสะอาด ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
13 872 อรุณี วรินทร์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
14 1307 ณัฐกานต์ เพียรศิลป์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
15 1338 ปราโมทย์ วัฒนานุสาร ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
16 1356 นิภาวรรณ พรหมวงศนันท์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
17 1522 วิชชุลดา นวลฉวี ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
18 1983 วนิดา วงไชยา ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
19 2095 อภิญญา วงษ์สมบัติ ทุนเต็ม
20 2336 ไพรัตน์ รองสุพรรณ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
รหัสคณะ 0501 : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1 87 สมจิตร อุรา ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 591 อับดุลรอซะ เวาะลือเมาะ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
3 592 อลิฟ ซำเซ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
4 683 จิรภา ลาฮาม ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
5 771 ณัฎฐา ขวัญจิตร ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
6 803 นันธิดา คำดี ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
7 805 กฤษณา การะเกต ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
8 832 สุพันธ์ อุ่นใจ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
9 869 ชนากานต์ จันทร์ตาพรม ทุนเต็ม
10 938 คนึงนิจ วรรณประภา ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
11 944 สาธร วินประโคน ทุนบางส่วน
12 963 วันวิสาข์ คำมีสว่าง ทุนเต็ม
13 986 ปราณีต ทองพุฒซา ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
14 1237 รัตติพร นันทิประภา ทุนเต็ม
15 1311 ธนาวัฒน์ สมหวัง ทุนเต็ม
16 1432 วรรณิสา จันทะบุตร ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
17 1996 อภิชัย ธรรมนิยม ทุนเต็ม
18 2034 วิภาภรณ์ ค้าขาย ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
19 2153 ปานจันทร์ ทวีทรัพย์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
20 2329 นิภารัตน์ เขตนิมิตร ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
21 2481 รัตนาภรณ์ อนุรักษ์พงพี ทุนเต็ม
22 1659 สุนิสา เรือนเป็ง ทุนเต็ม
รหัสคณะ 0601 : คณะศิลปศาสตร์
1 50 กนิษฐา เกตุตระกูล ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 160 นงลักษณ์ สวัสดี ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
3 491 สนธยา สุขอิ่ม ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
4 558 นิวัฒน์ หล้าพูน ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
5 561 ชนกนันท์ หิรัญเขว้า ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
6 616 วาสนา วงเวียน ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
7 691 สุภัทรา แสนรัมย์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
8 692 ณัฐดนัย โทอึ้น ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
9 695 นารถนพิณช์ สายสิญจน์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
10 775 นภาพร จิตรแก้ว ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
11 797 กิตติยา แก้วมณี ทุนเต็ม
12 952 วรัฏฐยา ทวีสุข ทุนเต็ม
13 953 พวงผกา กาศมณี ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
14 957 อรณี กมลรัตนานันท์ ทุนเต็ม
15 960 พนาวรรณ จันทร์สุรินทร์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
16 962 กรรณิการ์ แก้วมา ทุนเต็ม
17 989 กรีญาภรณ์ สุขเกษม ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
18 1008 อินทุภา อินต๊ะนอน ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
19 1056 ชฎาพร คุณวุฒิ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
20 1058 รัตนมณี คุ้มผล ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
21 1217 อรุณโรจน์ เม่งจีน ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
22 1221 มยุรี อินต๊ะสาร ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
23 1223 คนึงหา ใจเพียร ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
24 1264 จีรวรรณ จิตรเกตุ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
25 1265 นลินี ร้อยกอง ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
26 1314 ศุภวรรณ เครือสายใจ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
27 1533 สุพจน์ พูลพิพัฒน์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
28 1576 เอกพงษ์ ศรชัย ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
29 1638 ทวี เมฆวิลัย ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
30 1667 สุวรรณา บุญเวียง ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
31 2176 ปนัดดา ประถมพันธ์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
32 2259 ภัทรรัตนา วายุบุตร ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
33 2315 ดุจแสงดาว จามจุรี ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
34 2339 วิทยาศักดิ์ ผงผ่าน ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
35 2436 นพวรรณ ตันคุณากร ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
36 2473 วิไรรัตน์ หาญดิฐกุล ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
37 2506 เพ็ญศรี แซ่หาง ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
รหัสคณะ 0701 : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
1 284 วิชชุดา โพธิ์ทองนาค ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 495 บูชิตา อินทร์เมือง ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
3 547 กมลชนก สุขใส ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
4 587 สำรอง ยืนยาว ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
5 693 วิทยา ดวงจันทร์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
6 698 ณัฎฐิรา ปัญญาอินทร์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
7 793 สาวิตรี พิทยรังสิยานนท์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
8 794 กรรณิการ์ โตวรานนท์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
9 838 ฉายแสง เริ่มปลูก ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
10 848 สุภาภรณ์ ฟองแพร่ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
11 851 โสมนัส ห้วยเสน ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
12 854 นพรัตน์ สุวรรณสา ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
13 1267 จิรนันท์ ปรุงอาวุธ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
14 1327 นงรักษ์ อุดอ้าย ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
15 1647 วิวรรธน์ ไชยยายนต์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
16 2212 นวลนภา รุจิรามงคลชัย ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
17 2214 นิตยา ปัดภัย ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
18 2323 ธิภากร ชิณวงษ์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
รหัสคณะ 0801 : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1 685 พยุงศักดิ์ ทราบรัมย์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 842 จีราวรรณ อยู่สุขอาบ ทุนเต็ม
3 845 อภิญญา คุณะเวคิน ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
4 1431 มนฤดี ศรีเชียงหวาง ทุนเต็ม
5 1570 จิราวรรณ ผ่องลำเจียก ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
6 1839 พัชนี ทิปะกะ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
รหัส 0901 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1 1156 อรทัย นามลีลา ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 1271 สุรัญชนา ธีระวัฒน์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
3 2226 ยุภาวดี ตั๋นป๊อก ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
4 2236 นันทอร สระทองหลาง ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
รหัส 0902 สาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1 808 ภาวิณี กรวยทอง ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 1534 จุรีพร อ่อนศรี ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
3 1819 สุภาพร บุญเทียน ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
4 2062 กรวิกา คนเที่ยง ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
5 2151 ปวีณา คำแปง ทุนเต็ม
รหัส 0903 สาขาเทคโนโลยีชนบท
1 1057 ขนิษฐา ด้วงชนะ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 1168 นูรดิน เซ็งสะ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
3 1524 วินัย หิดแห่ว ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
รหัส 0904 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 2084 พิณศุกาญจน์ ใจยงค์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 1471 พงษ์ศักดา แสนสุภา ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
3 2474 อภิสิทธิ์ ชิตวณิช ทุนเต็ม
รหัส 0905 สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์
1 438 สาโรจน์ กามะวิถี ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 677 กิตติทัศน์ เมธาพิสิทธิกุล ทุนเต็ม
3 745 สุพัตรา วงศ์ยี ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
4 1190 ทรงวุฒิ คำสุข ทุนเต็ม
5 1346 กรรณิการ์ นันทะเสน ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
6 1955 ขจร การเพียร ทุนเต็ม
รหัส 0906 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1 415 พาฝัน สอฮอง ทุนเต็ม
2 675 นพพร บุตรวิเศษ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
3 809 ระวิวรรณ บุญชู ทุนเต็ม
4 1044 นราเทพ ขยันทำ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
5 1527 ฐิตินันท์ แก้วโก๋ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
6 2298 คัชรีญา อะทะ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
รหัส 0907 สาขาวิชาสถิติ
1 596 นงเยาว์ ตันตุ้ย ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 308 พวงเพชร ขันธ์สุวรรณ์ ทุนเต็ม
3 116 รวีวรรณ จุติพงษ์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
4 1652 สุภาพร คำอินบุตร ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
รหัส 0908 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1 2139 เบญจมาศ เกตุบท ทุนเต็ม
2 1715 เอมอร วงค์อินทร์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
รหัส 0909 สาขาวิชาเคมี
1 1006 ธราภรณ์ เพิ่มพูล ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 1552 แพรวพรรณ เข็มวิชัย ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
3 1170 มารีซะห์ ปูเต๊ะ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
4 560 อนุสรา แม้นชัยภูมิ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
รหัส 0911 สาขาวืชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
1 1994 มาโนช คำสุข ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 2314 กนกวรรณ บุญครุฑ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
3 2449 จันทร์เพ็ญ พิมพวง ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
4 1169 ฮากามี วาจิ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
รหัส 0912 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
1 546 เจนจีรา วงศ์อ้ายตาล ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 1350 วีรวัฒน์ ไทยขำ ทุนเต็ม
3 1005 หทัยรัตน์ แสงด้วง ทุนเต็ม
4 1275 ทรัพย์อนันต์ วิเศษชาติ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
รหัส 0913 สาขาวิชาฟิสิกส์
1 1910 ศันศนีย์ ศรีจันทร์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 1653 พัฒนศักดิ์ พรมภักดี ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
รหัส 0914 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
1 1160 อมรรัตน์ นนท์แก้ว ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 2276 สุนิสา ใจทาหลี ทุนเต็ม
รหัสคณะ 1001 : คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 680 บรรหาญ ทัพศรีแก้ว ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 864 เกศกมล จรรยา ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
3 994 วัชรากรณ์ สวงรัมย์ ทุนเต็ม
4 1144 จุมพล สุขวัฒนานุกิจ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
5 1378 จักรพันธ์ ภิรมพล ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
6 1493 พลิษฐ์ หอวิจิตร ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
7 1526 พงศกร ย่านสากล ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
8 1604 ประดับพร วงษ์แก้ว ทุนเต็ม
9 1912 ธวัชชัย บุญเหลือง ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
10 2235 นิรันดร์ ใหม่โปธิ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
11 2248 ธีรนิจ แก้วคำสอน ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
12 2295 อนุสิทธิ์ ศรีจรรยา ทุนเต็ม
13 2387 อธิป บุญยงค์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
รหัสคณะ 1201 : คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
1 614 ธนีพร อินทรา ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 649 พัชรินทร์ โถหินัง ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
3 2051 สุธาธาร อุทัยเก่า ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
4 2379 กัลยา ดงภูยาว ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
5 2400 กรรณิกา บุญเสริม ทุนเต็ม
รหัสคณะ 1202 : คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด
1 696 ทัศพร เสงี่ยมศักดิ์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 1041 อรุณนีย์ ข้อจักร์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
3 2254 เตยหอม แผ่นบุตร ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
รหัสคณะ 1401 : คณะพยาบาลศาสตร์
1 648 สมพร สมกำลัง ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
2 2399 ชลธิชา ม้าทอง ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
รหัสคณะ 1501 : คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน
1 1241 ณัฐิกา มูลคำ ทุนเต็ม
รหัสคณะ 2401 : วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)
1 1658 เลอพงศ์ จันทร์ต๊ะวงค์ ทุนเต็ม
2 1773 ปิยนุช เนียมวงค์ ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
3 1774 ธรรมรัตน์ แจ้งแล้ว ได้ที่นั่งเรียน ไม่ได้ทุน
4 2015 กรศิริ บุญแสน ทุนเต็ม
5 2230 ทิวา หล้าโปทา ทุนเต็ม

    การแสดงความจำนงเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2547
โครงการขยายโอกาสนักศึกษาเรียนดีจากชนบท และโครงการขยายโอกาสนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
1. เงื่อนไขการแสดงความจำนง ดังนี้
  1.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก ยื่นแสดงความจำนงตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยทาง Internet
http://regofc.tu.ac.th หรือ www.tu.ac.th ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากพ้นกำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองต่อไป
  1.2 ผู้ที่แสดงความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจะส่ง
รายชื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษาผ่านระบบการคัดเลือกกลางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  1.3 ถ้ามีการตรวจพบในภายหลังว่าผู้ใดที่แสดงความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์แล้ว และไปยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกผ่านระบบการคัดเลือกกลางของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาด้วย ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการคัดเลือกระบบกลางในเดือน เมษายน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทันที
  1.4 เมื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ถ้าสละสิทธิ์ใน ภายหลัง มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อระงับสิทธิ์การ เข้ารับการคัดเลือกผ่านระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
2. ขั้นตอนการแสดงความจำนงเข้าศึกษา มีดังนี้
  2.1 แสดงความจำนงเข้าศึกษา ได้ทาง Internet http://regofc.tu.ac.th หรือ www.tu.ac.th
  2.2 กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแสดงความจำนงการเข้าศึกษา เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการ เข้าศึกษา หรือ ขอสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ทางระบบ INTERNET และพิมพ์แบบฟอร์มที่ได้ยืนยันแล้ว
ส่งมาที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 12121

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลที่แจ้งแสดงความจำนงทางระบบ INTERNET แล้วเป็นสำคัญ
คำเตือน ขอให้พิจารณาตัดสินใจให้รอบคอบก่อนที่จะส่งแบบแสดงความจำนง
ให้มหาวิทยาลัย เพราะจะไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
และจะมีผลต่อการสมัครคัดเลือกในระบบกลางของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกในเดือนเมษายน 2547 ด้วย
  2.3 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัวสำรอง ขอให้แสดงความจำนงด้วยเพื่อแจ้งยืนยัน/สละสิทธิ์ ที่จะเข้าศึกษาไว้ก่อน กรณียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือเรียกตัวแจ้งการมีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้การเรียกตัวเข้าศึกษาจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อตัวจริงสละสิทธิ์แล้วเท่านั้น โดยจะเรียกตามลำดับรายชื่อสำรองที่คณะนั้น ๆ ได้มีการประกาศสำรองไว้
  2.4 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะแจ้งเลขทะเบียนนักศึกษา และปฏิทินกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาใหม่ให้ทราบทาง Internet http://regofc.tu.ac.th เพียงวิธีเดียวเท่านั้น ขอให้ผู้แสดง ความจำนงที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาติดตามดูรายละเอียดจากเว็บไซค์ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ สอบถามได้ที่ ฝ่ายสารสนเทศ โทร. 0-2986-9086 ต่อ 113 -115 , 118 และ 121